Stowarzyszenie Sanctus Paulus powstało na początku 2012 r. w celu upowszechniania wiary i tradycji, pielęgnowania polskości, w tym kultury języka i obyczajów oraz łączności z Polonią i pomocy Polakom na Kresach. Stowarzyszenie promuje wartościowe działania członków Kościoła oraz propaguje wiedzę i szacunek dla wiary.
Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pomoc Kościołowi i lokalnym społecznościom polskim oraz na wschodnich terenach byłej II RP (Inflanty, Łotwa, Litwa, Białoruś i Ukraina).

Przedmiot działalności organizacji jest zbieżny z celami statutowymi, wśród nich można wyróżnić szczególne dwa:
1. Pomoc Polonii i polskim parafiom poza granicami kraju (szczególnie na Wschodzie):
– udzielanie pomocy organizacjom polonijnym, parafiom i zakonom;
– pomoc przedszkolom, szkołom i świetlicom polskim w tym poza granicami kraju, prowadzenie działalności charytatywnej.
2. Działalność informacyjna i medialna – prowadzenie własnych mediów obywatelskich:
– prowadzenie zespołu niezależnych mediów obywatelskich o profilu chrześcijańskim pod adresem www.Katolicka.Bydgoszcz.pl – portal i gazeta oraz za pośrednictwem radia i telewizji internetowej, które obecnie są fazie budowy;
– promowanie kultury katolickiej i katolickich inicjatyw religijnych, inicjatyw społecznych i kulturalnych;
– informowanie o życiu religijnym, społecznym i kulturalnym;
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– prowadzenie portalu informacyjnego www.Katolicka.Bydgoszcz.pl – gazeta i portal oraz w bliskiej przyszłości za pośrednictwem radia i telewizji internetowej, których trwa zaawansowana budowa;
– wspieranie działalności polskich parafii, zakonów i szkół polskich, domów polskich za granicą;
-organizowanie pomocy charytatywnej, w tym wspieranie prowadzonych przy parafii domów, zakonów, niepublicznych placówek opiekuńczo–wychowawczych;
-prowadzanie działalności promocyjnej i wydawniczej (książki, broszury, obrazki okazjonalne);
-organizowanie kampanii społecznych w celu zwiększenia świadomości w zakresie celów statutowych;
-współpracę ze sponsorami i darczyńcami;
-wspieranie idei wolontariatu;
-współpracę z mediami celem propagowania celów statutowych;
-udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości za granicą poprzez przekazywane środki finansowe i materialne – za pośrednictwem parafii, zakonów i szkół.

Nasze działania kierowane są do:
– zorganizowanej Polonii w potrzebie zamieszkałej na Kresach;
– parafii, świetlic, Domów Polskich i innych organizacji zrzeszających polonusów;
– księży i osób duchownych pracujących na stałe na Kresach lub na Misjach Kościoła;
– osób potrzebujących pomocy w kraju i za granicami;
– chrześcijan, ale przede wszystkim do wiernych Kościoła Katolickiego w kraju;
– chrześcijan i ogółu społeczeństwa w kwestiach duchowości w kraju oraz za granicą, w tym za pośrednictwem naszych mediów i dialogu rzeczywistego podczas sympozjów, konferencji i życia codziennego;
– wiernych Diecezji Bydgoskiej i wiernych Kościołów Chrześcijańskich w naszym regionie.

Dotychczasowe sukcesy:
– Zorganizowanie w 2017 roku autorskiego projektu „Złotego Lotu Gołębi Pocztowych” z Brukseli do Polski we współpracy ze ZHGP. Dzięki środkom z tego tytułu, Stowarzyszenie mogło wspomóc budowę kościoła im. Jana Pawła II we Lwowie w kwocie pól miliona hrywien.
– Portal www.Katolicka.Bydgoszcz.pl, który wydawany jest nieprzerwanie od 6 lat i stale unowocześniany. Portal skierowany jest do wiernych i społeczności
katolickich i chrześcijańskich.
– Dzięki pozyskanym dotacjom z programu FIO2020 portal zwiększył siedmiokrotnie miesięczne zasięgi. Profil na Facebook’u zwiększył zasięgi, podobnie jak strona internetowa prawie ośmiokrotnie, bo z 3 tys. do 25 tys. odbiorców miesięcznie.
– Dzięki środkom PROO3 na rozwój instytucjonalny, wyremontowaliśmy pomieszczenie biurowe i redakcyjne oraz wykonaliśmy remont studia audio oraz zakupiliśmy komputery do biura i dla redakcji portalu.
– Kolejnym sukcesem było otrzymanie dofinansowania w projekcie NIW PROO2a dotacji na budowę początkowych Kapitałów Żelaznych w kwocie 500 tys. złotych – program jest obecnie w drugim roku realizacji. Pierwszy rok zakończył się realizacją zadań związanych z budową Studia oraz kampanią promującą działań w ramach Początkowych Kapitałów Żelaznych i realizacją 10 spotkań lobbingowych w ramach realizacji zadań na 2021 rok zakończonych zatwierdzonych przyjęciem przez NIW Sprawozdania okresowego za 2021 rok. Projekt PROO2a trwać będzie do końca 2023 roku.

Stowarzyszenie „Sanctus Paulus” współpracuje z różnorodnymi podmiotami: sektorem biznesowym, samorządem i rządem, Kościołem Katolickim i jego strukturami organizacyjnymi, zakonami i ruchami świeckimi.

Wspierajcie nasze działania, włączajcie się aktywnie w realizację naszej misji medialnej.

Napisz do nas!

  Polityka prywatności >>

  Pozostańmy w kontakcie

  Stowarzyszenie Sanctus Paulus
  Adres do korespondencji
  ul. Dolina 35
  85-212 Bydgoszcz

  tel. +48 601 65 79 00
  e-mail: biuro@sanctuspaulus.pl

  KRS: 0000408166
  NIP: 9532635063
  REGON: 341237206

  Bieżące działania statutowe
  i kapitały celowe:

  17 1140 2004 0000 3402 8009 2793

  Kapitał żelazny:
  62 1140 2004 0000 3502 8197 8681 PLN

  SWIFT: BREXPLPWMBK
  07 1140 2004 0000 3712 1427 2860 USD

  SWIFT: BREXPLPWMBK
  02 1140 2004 0000 3912 1427 2852 EUR